Personuppgiftspolicy ewimed Sweden AB

Roller

Roll Namn Kontaktinformation
Verkställande direktör, VD Tomas Jalrup 08 – 25 11 69
Tillsynsmyndighet Integritetsskyddsmyndigheten 08 – 657 61 00

ewimed Sweden AB, Ekbacksvägen 28, 168 69 Bromma är personuppgiftsansvarig för hanteringen och behandlingen av personuppgifter inom ewimed Sweden AB (nedan ”ewimed”).

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Personuppgifter inbegriper varje upplysning varigenom en fysisk person direkt eller
indirekt kan identifieras. fenik samlar vid behov in och behandlar följande kategorier
av personuppgifter:

 • namn;
 • adress;
 • epost;
 • telefonnummer;
 • personnummer;
 • köphistorik; och
 • sjukdomsrelaterad information.

Varför samlar vi in personuppgifter?

ewimed samlar in och behandlar personuppgifter för de ändamål och med stöd av de
lagliga grunder som anges i tabellen nedan.

Ändamål Laglig grund
Tillhandahållande av produkter, vilket inkluderar leverans och returer av beställningar Fullgörande av avtal
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med den registrerade.Berättigat intresse
Behandlingen är nödvändig för ewimeds berättigade intresse att tillhandahålla produkter till sina kunder.
Kommunikation med kunder eller dess representanter, vilket inkluderar fakturering och kundtjänst Fullgörande av avtal
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med den registrerade.Berättigat intresse
Behandlingen är nödvändig för ewimeds berättigade intresse att tillhandahålla produkter till sina kunder.
Marknadsföring, vilket inkluderar inbjudningar till event, utskick av information via e-post, sms och per post samt kundundersökningar Berättigat intresse
Behandlingen är nödvändig för ewimeds berättigade intresse att marknadsföra sin verksamhet och produkter.
Fullgörande av rättsliga förpliktelser, såsom t.ex. bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen (1999:1078) Fullgörande av rättslig förpliktelse
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ewimeds rättsliga förpliktelser.
Utbildning av kunder eller dess representanter i handhavandet av produkter Fullgörande av avtal
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med den registrerade.Berättigat intresse
Behandlingen är nödvändig för ewimeds berättigade intresse att säkerställa att kunderna använder produkterna på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Var sker behandlingen?

Personuppgiftsbehandlingen sker huvudsakligen inom EU/EES.

För vissa syften kan ewimed använda leverantörer som är etablerade utanför EU/EES. I de fall personuppgiftsbehandling sker utanför EU/EES har ewimed säkerställt att registrerades rättigheter garanteras och att överföringen sker med lagligt stöd, t.ex. genom användning av EU-kommissionens standardiserade modellklausuler eller genom leverantörens anslutning till EU-US Privacy Shield. Mer information om Privacy Shield finns tillgänglig på www.privacyshield.gov.

I de fall leverantör är att anse som personuppgiftsbiträde har ewimed slutit personuppgiftsbiträdesavtal med den leverantören.

Lagringstid

ewimed kommer inte att lagra dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som uppgifterna samlades in för eller så länge ewimed är skyldigt att lagra dina personuppgifter enligt lag eller för att bevaka ewimeds rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process. Därefter kommer dina uppgifter att raderas.

Hur skyddas personuppgifter?

ewimeds målsättning är att du alltid ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till ewimed. ewimed har därför vidtagit följande tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

 • Personuppgifter som överförs via ewimeds hemsida krypteras och, när så är möjligt, lösenordskyddas.
 • Endast behörig personal ges tillgång till personuppgifter.
 • Personuppgifter som är lagrade på tredjepartssystem är skyddade enligt personuppgiftsbiträdesavtal.

Registrerades rättigheter

Registrerade har följande rättigheter:

 • Om behandling av personuppgifter baseras på samtycke, har en registrerad rätt att när som helst återkalla samtycket för framtida behandling av dennes personuppgifter.
 • En registrerad har rätt att kostnadsfritt begära tillgång till samt åtkomst till kopia av sina personuppgifter (s.k. registerutdrag), begära rättelse av felaktiga uppgifter och, under vissa omständigheter, begära att personuppgifter raderas.
 • En registrerad har rätt att kräva att ewimed begränsar behandlingen av dennes personuppgifter
  • under tiden det åligger ewimed att utreda personuppgifternas korrekthet;
  • om behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig att personuppgifterna raderas och i stället begär att användningen av personuppgifterna begränsas; och
  • om ewimed inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men den registrerade behöver personuppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
 • En registrerad har i vissa fall en rätt till dataportabilitet, dvs. att få ut personuppgifter som tillhandahållits genom den registrerade själv i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. I de fall där ewimeds rätt att behandla den registrerades personuppgifter grundar sig antingen på samtycke eller fullgörande av ett avtal inbegriper rätten till dataportabilitet också en rätt att överföra personuppgifterna till annan personuppgiftsansvarig.
 • En registrerad har rätt att i vissa fall invända mot användning av dennes personuppgifter. Om ewimed inte kan visa tvingande berättigade skäl som överväger intresset att inte få personuppgifterna behandlade måste ewimed upphöra med behandlingen.
 • En registrerad har rätt att när som helst invända mot direkt marknadsföring. ewimed får efter en sådan invändning inte längre använda uppgifterna för det ändamålet.
 • En registrerad har rätt att framföra klagomål hos en dataskyddsmyndighet. I Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten tillsynsmyndighet.

Förändringar av denna policy

ewimed har rätt att när som helst ändra denna personuppgiftspolicy. Vid sådana ändringar kommer ewimed att publicera den justerade integritetspolicyn på sin webbplats med information om när ändringarna träder ikraft. Om ewimed genomför väsentliga ändringar av denna personuppgiftspolicy kommer vi, om möjligt, att informera dig på lämpligt sätt.

Kontaktuppgifter

Frågor om hur ewimed hanterar dina personuppgifter eller en begäran om att nyttja dina rättigheter skickas till dataprivacy.se@ewimed.com.